Các nguyên tắc hiệu quả trong làm bài thi TOEIC

Các nguyên tắc hiệu quả trong làm bài thi TOEIC

CÁC NGUYÊN TẮC LÀM BÀI THI TOEIC CỰC KÌ HIỆU QUẢ

Rule 1: sau a/an/the/some/any/many/much/a lot of /all/most/no/his/her…./number/ ‘s, adjective ….. là Noun Đứng trước N có thể N khác bổ nghĩa chỉ chức vụ , nghề nghiệp , phòng ban …. Lưu ý : Khi cần chọn N phải để ý đến dạng số ít hay số nhiều , N chỉ người hay N chỉ vật

Rule 2 : 4 đáp án là động từ thì phải xem xét V chính hay V phụ V chính phải xét đến sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ , thì , thể bị động , câu điều kiện , lời dẫn gián tiếp , giả định : sugget , recommend …. That S + Vo , câu mệnh lệnh To V1 …… , please V2… V phụ phải xét cấu trúc nếu V bổ nghĩa cho V phía trước ( decide to do , fancy doing ) ….hoặc xét chủ động bị động nếu bổ nghĩa cho N phía trước ( chủ động : Ving , bị động Ved )

Rule 3 : Sau giới từ cần N , nhưng nếu sau chỗ trống đã có N thì cần V-ing

Rule 4 : Sau To thường là Vo , nhưng nếu To là giới từ thì sau To là V-ing ( admit to / confess to/ when it comes to /get used to / look forward to , according to ….. + Ving )

Rule 5 : Khi cần Adj bổ nghĩa cho N , phải ưu tiên cho Adj gốc trước , nếu từ đó không có tính từ thì mới chọn Ving / Ved Khi chọn tính từ mà đáp án có 2 tính từ thì nên để ý đến cấp độ so sánh

Rule 6 : Nếu chỗ trống cần V , mà phía sau có To V thì chỗ trống thường là cấu trúc bị động , hoặc ngược lại có cấu trúc bị động thì thường là + To V

Rule 7 : Khi bỏ chỗ trống mà câu vẫn đầy đủ , không sai ngữ pháp thì chỗ trống là -> Adv

Rule 8 : Lưu ý cấu trúc giả định thức : recommend/ suggest / demand /ask …./ imperative/ necessary/ important/ vital …. + That + S + (not) Vo ( dạng hay gặp trong toeic part )

Rule 9 : Have/has + adv + Ved Have/has + adj + N There is/are + N = phrase

Rule 10 : will/can/may/might/should /must… + Vo

BKTOEIC Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi Toeic

Các bình luận

 
 
Trợ Giúp Qua Facebook
Xem tất cả