Bài hội thoại ngắn ( TOEIC – PART 3 ) Workplace-Seminars-Business Plans_Phần 4

Từ vựng chủ điểm Business Plans Common vocabulary Marketing Contract 1.      Proposal : Đề xuất 2.      Management : Sự quản lý 3.      Approve : Phê duyệt 4.      Market research : Nghiên cứu thị trường 5.      Suggest : Đề nghị 6.      Strategy : Chiến lược 7.      Custom – made : Tùy chọn 8.      Appeal : Kêu […]

Bài hội thoại ngắn ( TOEIC – PART 3 ) Workplace-Seminars-Business Plans_Phần 3

Từ vựng chủ điểm Seminar Common vocabulary Business schedules, meeting agendas Meeting arrangements 1.      Ahead : Vượt trước 2.      Meeting : Cuộc họp 3.      Reschedule : Lên lịch lại 4.      Calendar : Lịch biểu 5.      Weekly : Hàng tuần 6.      By : Bởi 7.      Appointed : Định hạn 8.      Through : Thông qua 1.      Agenda […]

 
 
Trợ Giúp Qua Facebook
Xem tất cả