100 cụm từ phổ biễn trong Part I đề thi TOEIC

100 cụm từ phổ biễn trong Part I đề thi TOEIC được tổng hợp bởi BKTOEIC

WORD PRONUNCIATION DEFINITION
O
observing a match observing /əb’zə:viɳ/ quan sát một trận đấu
offering someone a meal offering /’ɔfəriɳ/ cung cấp cho ai đó một bữa ăn
opening a drawer opening /’oupniɳ/ mở một ngăn kéo
operating heavy machinery operate /’ɔpəreit/ vận hành máy móc nặng
ordering some food from a menu order /’ɔ:də/ đặt hàng một số thực phẩm từ thực đơn
organizing some paper organize /’ɔ:gənaiz/ Sắp xếp một số giấy tờ
P
packing away some poles pack /pæk/ đóng gói một số cột
packing for a trip pack /pæk/ đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture /peint/ vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack /pɑ:k/ đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another /pɑ:s/ Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item /pei/ trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street /’pedl/ đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery /’foutəgrɑ:f/ chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the trays /pik/ /’peistri/ /trei/ chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field /pik/ chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the shelves /pil/ chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea /’pailət/ dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot /pleis/ đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of the store /plɑ:nt/ trồng một khu vườn ở phía trước cửa hàng
playing a musical instrument /plei/ chơi một nhạc cụ
plugging in a machine /plʌg/ cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the monitor /pɔint/ chỉ một ngón tay lên màn hình
polishing a window /’pouliʃ/ đánh bóng cửa sổ
posing for a picture /pouz/ sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
posting a notice on the window /poust/ đăng một thông báo trên cửa sổ
pouring drinks into glasses /pɔ:/ rót đồ uống vào ly
preparing food in two pans /pri’peə/ chuẩn bị thức ăn trong hai chảo
pulling a cart /pul/ kéo một giỏ hàng
purchasing loaves of the bread /’pθ:tʃəs/ mua ổ bánh mì
pushing a cart through the line /puʃ/ đẩy một chiếc xe qua các hàng
putting a key into a lock /put/ đặt một chìa khóa vào ổ khóa
putting away one’s instruments /put/  
putting down one’s pen /put/ đặt bút của ai xuống
putting on sweaters /put/ /’swetə/ mặc áo len
putting up a poster /put/ dán 1 tấm áp phích
R
racing down the street /reis/ phóng xe xuống đường
raising sales /reiz/ nâng cao doanh số bán hàng
raking the leaves /reik/ cào lá
reaching across the table /ri:tʃ/ di qua cái bàn
reaching for an item /ri:tʃ/ với tay lấy 1 đồ vật( hàng hoá)
reading a sign /ri:d/ đọc 1 dấu hiệu
rearranging the furniture /ˌriːəˈreɪndʒ/ – /’fə:nitʃə/ sắp xếp đồ đạc
reattaching the wheel to the cart   /,riəˈtætʃ/ – /wil/ – /kɑ:t/ gắn bánh xe cho xe kéo
relaxing outdoors /ri´læks/ thư giãn ngoài trời
removing one’s coat /ri’mu:v/ – /koʊt/ cởi áo khoác
repairing fishing equipment /rɪ’per/- /i’kwipmənt/ sửa chữa dụng cụ câu cá
resting on the grass /Rest / – /grɑ:s/ nghỉ ngơi trên bãi cỏ
restocking the shelves /ri:´stɔk/ – /ʃɛlvz/ thêm đồ vào giá sách
riding bicycles /raid/ – /´baisikl/ đạp xe
rinsing off the counter /raid/ – /ˈkaʊntər/ rửa cái kệ
rolling up one’s sleeve /’roul/ – /sli:v/ cuộn tay áo,
rowing a boat /rou/ – /boʊt/ chèo thuyền
running ahead of the man   chạy trước mặt người đàn ông
running out to board the bus   chạy ra để lên xe bus
S
sanding the floor   ngồi trên sàn nhà
selling a pattern /’pætə(r)n/ bán mẫu, hoa văn
serving beverages /´bevəridʒ/ phục vụ đồ uống
setting the table   xếp chỗ xếp bàn
sewing a dress /soʊ/ – /dres/ sửa quần áo
shaking hands /ʃeik/ – /hænd/ bắt tay
shelving merchandise /ʃelv/ – /´mə:tʃən¸daiz/ xếp hàng hoá
shielding one’s eyes with one’s hand /ʃi:ld/ lấy tay che mắt
shoveling snow /ʃʌvəl/ – /snou/ xúc dọn tuyết
signing some forms /sain/ – /fɔ:m/ kí theo mẫu
sipping some water /sip/ – /’wɔ:tə/ uống từng ngụm nước
sitting across from each other /sit/ ngồi gần nhau
sitting by a plant /sit/ – /plænt , plɑnt/ ngồi cạnh một cái cây
sitting in a circle /sit/ – /’sə:kl/ ngồi thành vòng
slicing pieces of cake /slais/- /keik/ cắt lát bánh
sliding down a hill /slaid/ – /hil/ trượt xuống đồi
smiling at a friend   cười với bạn bè
sorting envelopes /sɔ:t/ – /’enviloup/ xếp thư
speaking into a microphone /spi:k/ – /ˈmaɪkrəˌfəʊn/ nói bằng micro
stacking books /stæk/ – /buk/ xếp 1 chồng sách
stacking up some bricks /stæk/ – /brik/ xếp gạch
standing at the sink /stænd/ – /sɪŋk/ đứng ở bồn rửa chén
standing up straight /stænd/ -/streɪt/ đứng thẳng
staring at a screen /’steә(r)/- /skrin/ nhìn chăm chăm vào màn hình
staring into the distance /’steә(r)/ – /’distəns/ nhìn chăm chăm vào khoảng không
stepping into the building /step/ – /’bildiŋ/ leo bậc thang lên nhà
stretching the hose /stretʃ/ – /həʊz/ kéo căng ống (vòi)
strolling along the path stoll /strəʊl/ đi dạo trên đường
stuffing some clothes into a bag stuff /stʌf/ nhét quần áo vào trong túi
sweeping the room sweep /swiːp/ quét dọn phòng
swimming in the lake swim/swɪm/ bơi trong hồ
T
taking a dish out of the oven take /teɪk/ oven  /ˈʌv(ə)n/ lấy một cái đĩa ra khỏi lò nướng
taking the nap on the bench nap/nap/ bench /bɛn(t)ʃ/ có một giấc ngủ ngắn trên ghế dài
taking on the telephone telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ nhận cuộc gọi
tasting the soup taste /teɪst/ nếm món canh
tidying up one’desk tidy /ˈtʌɪdi/ dọn bàn của ai đó
transporting some building materials transport /tranˈspɔːt/ material /məˈtɪərɪəl/ vận chuyển một số vật liệu xây dựng
trying on a sweater sweater /ˈswɛtə/ thử một cái áo len
turning at the corner turn/təːn/ corner/ˈkɔːnə/ cua xe
turning the pages of a book page /peɪdʒ/ lật các trang của một cuốn sách
tying a scarf around one’s neck tie /tʌɪ/ scarf /skɑːf/ neck/nɛk/ buộc một chiếc khăn quanh cổ ai đó
tying up the ropes rope /rəʊp/ buộc chặt những sợi dây thừng
typing on the keyboard type  /tʌɪp/ keyboard /ˈkiːbɔːd/ đánh máy
U
unfolding a map fold /fəʊld/ mở bản đồ
using a bank machine machine /məˈʃiːn/ sử dụng máy rút tiền
vacuuming the floor vacuum /ˈvakjʊəm/ hút bụi sàn nhà
W
waiting at the counter wait/weɪt/ counter/ˈkaʊntə/ chờ ở quầy tính tiền
waiting to board the vehicle board /bɔːd/  vehicle /ˈviːɪk(ə)l/ chờ để bước lên xe
walking along the dock walk /wɔːk/ dock /dɒk/ đi bộ dọc cảng
washing the dish wash /wɒʃ/ dish /dɪʃ/ rửa đĩa
watching a program on television watch /wɒtʃ/ xem một chương trình ti vi
watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới cây
waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ những lá cờ bay trong gió từ cửa sổ
wearing a helmet wear /wɛː/ helmet /ˈhɛlmɪt/ đang có một cái mũ bảo hiểm trên đầu
weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage /ˈlʌgɪdʒ/ cân hành lí của ai đó
wheeling some carts out of the building wheel/wiːl/ đẩy xe ra khỏi tòa nhà
wiping off the kitchen counter wipe /wʌɪp/ lau chùi kệ bếp
working on a rooftop rooftop /ˈruːftɒp/ làm việc trên mái nhà
writing on a piece of paper write /rʌɪt/ viết lên trên một mảnh giấy
writing some directions direction /dɪˈrɛkʃ(ə)n/ viết một số hướng dẫn

 

Comments