Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên Đại Học Thương Mai từ năm 2016

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

                      Số:  979     /QĐ-ĐHTM                                             Hà Nội, ngày  15   tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng

cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (Khóa 52)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ vào Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giaó dục & Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam;

Căn cứ vào Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương Mại”’;

Căn cứ vào Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào nội dung biên bản buổi họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Thương Mại ngày 3/11/2016;

Xét đề nghị của các Ông/Bà Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tiếng Anh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hàng chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52), cụ thể như sau:

  1. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên

– Áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (tương đương cấp B1 – CEFR: Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu).

– Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi sinh viên đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả đánh giá đạt được trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đến ngày xét tốt nghiệp.

+ Có một trong những chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh đạt mức tương đương (bảng 1).

Bảng 1: Các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3/6

STTChứng chỉTổ chức cấp
1TOEIC 450Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS)
2TOEFL PBT 450Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS)
3IELTS 4.5Hội đồng Anh (British Council) và IDP (Úc) hoặc ESOL (Anh)
4TOEFL iBT 45Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS)

+ Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh, Đại học Thương mại thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.

  1. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho ngành Ngôn ngữ Anh

– Áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (tương đương cấp C1 – CEFR: Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu).

– Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi sinh viên đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả đánh giá đạt được trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đến ngày xét tốt nghiệp.

+ Có một trong những chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh đạt mức tương đương (bảng 2).

Bảng 2: Các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 5/6

STTChứng chỉTổ chức cấp
1TOEIC 800Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS)
3IELTS 6.5Hội đồng Anh (British Council) và IDP (Úc) hoặc ESOL (Anh)
4TOEFL iBT 90Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS)

+ Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh, Đại học Thương mại thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.

  1. Chuẩn đầu ra cho chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại

– Áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Pháp trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi sinh viên có chứng chỉ quốc tế tiếng Pháp TCF330 do Campus France tổ chức thi. Các trường hợp khác do Khoa Đào tạo quốc tế thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.

Điều 2. Tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh

Sau khi sinh viên nhập học, Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) chủ trì, phối hợp với Khoa Tiếng Anh tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên đăng ký ngoại ngữ thứ nhất là Tiếng Anh. Kết quả kiểm tra được sử dụng làm căn cứ để Trường phân loại, bố trí lớp học và chương trình học, đánh giá đạt chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh.

– Những sinh viên sau không phải dự kiểm tra:

+ Sinh viên đã có các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh thỏa mãn điều kiện nêu trong Bảng 1  hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương khác còn hiệu lực;

+ Sinh viên đạt từ giải 3 trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh bậc Trung học Phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học.

– Trường sẽ tổ chức định kỳ 2 lần/năm học kiểm tra trình độ Tiếng Anh của sinh viên.

– Các sinh viên lựa chọn ngoại ngữ thứ nhất là tiếng Pháp hoặc tiếng Trung không phải tham gia kiểm tra trình độ để tổ chức lớp học phần.

Điều 3. Tổ chức lớp học phần Tiếng Anh

– Sinh viên sau khi kiểm tra trình độ Tiếng Anh được phân loại thành ba nhóm:

Nhóm 1: Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt bậc 1 tương ứng với A1 sẽ đăng ký học học phần Tiếng Anh 1 và 2.

Nhóm 2: Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt bậc 2 tương ứng với A2 sẽ đăng ký học học phần Tiếng Anh 3 và 4 (miễn học phần Tiếng Anh 1 và 2).

Nhóm 3: Sinh viên có kết quả kiểm tra không đạt bậc 1 và những sinh viên không đăng ký dự kiểm tra sẽ phải tự học bổ sung kiến thức hoặc đăng ký học lớp Tiếng Anh tăng cường của Trường. Những sinh viên thuộc Nhóm 3 không được đăng ký học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và phải kiểm tra trình độ Tiếng Anh vào đợt tiếp theo.

– Các học phần Tiếng Anh 1, 2, 3 và 4 không tổ chức thi hết học phần. Kết thúc các học phần sinh viên có thể đăng ký kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

– Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có kết quả kiểm tra đạt bậc 2 hoặc có các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương được miễn học phần Tiếng Anh căn bản 1; đạt bậc 3 hoặc có các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương được miễn học phần Tiếng Anh căn bản 1 và 2; đạt bậc 4 hoặc có các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh tương đương được miễn học phần Tiếng Anh căn bản 1, 2 và 3.

– Sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại có chứng chỉ quốc tế TCF 330 sẽ được miễn các học phần tiếng Pháp 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Điều 4. Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp

– Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp khi kết quả kiểm tra Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 đối với hệ không chuyên và bậc 5 đối với ngành Ngôn ngữ Anh hoặc có một trong các chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Bảng 1 và 2) còn hiệu lực (tính đến ngày xét tốt nghiệp) với kết quả tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra.

– Kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ của trường có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trong vòng 24 tháng.

– Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 5. Quy trình thủ tục xin miễn kiểm tra trình độ, miễn học.

– Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn kiểm tra trình độ, miễn học các học phần Tiếng Anh như ở điều 2 và 3 phải nộp đơn theo mẫu (phụ lục 1) cho Phòng QLĐT 04 tuần trước khi học kỳ bắt đầu (Thời gian cụ thể theo thông báo của Phòng QLĐT). Đơn kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ Tiếng Anh. Khi nộp đơn, sinh viên cần xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

– Phòng QLĐT phối hợp với Khoa Tiếng Anh kiểm tra, báo cáo Ban giám hiệu, công nhận việc miễn kiểm tra trình độ, miễn học các học phần Tiếng Anh cho sinh viên trước khi kết thúc tuần thứ 1 của học kỳ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

– Phòng QLĐT, Khoa Tiếng Anh, các Khoa, Cố vấn học tập phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên.

– Phòng QLĐT phối hợp với Khoa Tiếng Anh, phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan thực hiện quy định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Quản lý Khoa học, Kế hoạch – Tài chính; Trưởng các khoa chuyên ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 7,                                                                                             (Đã ký)

– Lưu trữ trường, P.QLĐT, P.QLKH.                                           GS.TS. Đinh Văn Sơn

                                                                                                       

Comments