Các thành phần chính trong một câu tiếng anh

Các thành phần chính trong một câu tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Bài học số 1: Các thành phần chính trong một câu

Có năm thành phần chính của một câu trong tiếng Anh: Subject (chủ ngữ), Verb (động từ), Object (tân ngữ), Complement (bổ ngữ) và Modifier (trạng từ).

  • Subject là “ai” hay “cái gì” thực hiện hành động trong câu.

  • Verb là hành động hay trạng thái của Subject.

  • Object là cái mà hành động hướng đến trong câu, có Object trực tiếp (direct object) và Object gián tiếp (indirect object).

  • Complement làm trọn vẹn ý nghĩa của verb và thêm thông tin cho Subject hay Object trong câu.

  • Modifier là một từ hay cụm từ bổ nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ hay cả câu. Nó không phải thành phần bắt buộc nhưng nó cung cấp thêm thông tin cho câu.

Trong các thành phần trên, Subject và Verb là hai thành phần cơ bản làm nên ý nghĩa của câu. Dựa trên sự kết hợp của các thành phần này, có nhiều cấu trúc câu khác nhau trong tiếng Anh.

Các ví dụ:

    I      / like    /    him    / very much.
Subject      Verb           Object            Modifier

The teacher /   is     / so     /   kind.
      Subject           Verb       Modifier     Subject complement

The man   /   called     /  me   /   Jack.
      Subject            Verb           Object       Object complement