Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Bài học số 11: Gerunds

Gerunds

Một Gerund được tạo thành bởi thêm đuôi -ing vào sau một động từ nguyên thể. Nó có thể có chức năng như một Subject, một Object hay một Complement trong câu.

star-icon-vectorGerund đóng vai trò một Subject

Working overtime is sometimes unnecessary.

Speaking English well will help you get a good job.

star-icon-vectorGerund đóng vai trò một Object

All of the employees enjoyed participating in the seminar. (Object của động từ enjoy)

Thank you for answering my question. (Object của giới từ for)

star-icon-vectorGerund đóng vai trò một Complement

His concern is expanding his business quickly.

Chú ý

Không giống với danh từ, gerunds có thể được theo sau bởi objects.

Explaning the concept was hard. (o)

Explanation the concept was hard. (x)

Những động từ theo sau bởi một Gerunds

Những động từ theo sau một số động từ điển hình dưới đây bắt buộc phải là dạng gerund. Những gerunds này có chức năng như object của động từ đó.

enjoydenypracticepostpone
mindavoidsuggestrecommend
considerriskadmitgive up
finishkeepmissput oof

They are considering renovating the cafeteria.

Do you mind working on the weekend?

James suggested getting new office furniture

Những cách diễn đạt thông thường sử dụng Gerunds

Dưới đây là một số cách diễn đạt thông thường theo sau bởi một gerund, chúng không chỉ sử dụng nhiều trong TOEIC mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nên thuộc nằm lòng.

have difficulty V-ingcan’t help V-ing
be busy V-inglook forward to V-ing
spend (time/money) V-ingbe good at V-ing
there is no use V-ingbe devoted to V-ing
be worth V-ingbe used to V-ing
feel like V-ingbe accustomed to V-ing

I had difficulty finding a firm to work at.

We look forward to working with you.

He is not accustomed to using a smartphone.

Những động từ có thể được theo sau bởi cả Gerunds hay To-infinitive

star-icon-vectorNhững động từ có thể được theo sau bởi cả Gerund hay To-infinitive mà nghĩa không đổi

likehatestartcan’t stand
lovebegincontinuecan’t bear

They started to work on the project. / They started working on the project.

star-icon-vectorNhững động từ có thể được theo sau bởi cả Gerund hay To-infinitive với nghĩa khác nhau

GerundTo-infinitive
rememberMột hành động đã hoàn thành trong quá khứMột hành động cần hoàn thành trong tương lai
forgetMột hành động đã hoàn thành trong quá khứMột hành động cần hoàn thành trong tương lai
stopMột hành động đã hoàn thànhMột hành động định thực hiện sắp tới
tryNói về kinh nghiệmThể hiện sự nỗ lực làm gì đó
regretMột hành động đã hoàn thành trong quá khứThông báo một hành động

You should remember to mail this invitation before noon.
Bạn nhớ gửi giấy mời này trước buổi trưa.

I remember meeting the guy at the conference.
Tôi nhớ là đã gặp anh ta tại hội nghị.

Comments