Các cấu trúc so sánh của Adjectives và Adverbs

Các cấu trúc so sánh của Adjectives và Adverbs

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Bài học số 6: Các cấu trúc so sánh của Adjectives và Adverbs

Cấu trúc so sánh bằng của Adjectives và Adverbs

Cấu trúc as + adjective/adverb + as thường sử dụng để diễn đạt rằng hai người hay vật là giống nhau về một phương diện nào đó.

This train is as slow as that one. (as + adjective + as)

Fill out this form as quickly as possible. (as + adverb +as)

So sánh as + adjective + as và as + adverb + as

Structures Funtions
as + adjective + as Chức năng như một complement (bổ ngữ).
as + adverb +as Bổ nghĩa cho một verb hay cả câu.

The new machine is as expensive as the old one. (Chức năng như một subject complement của the new machine)

Please respond to this email as prompt as you can. (Bổ nghĩa cho động từ respond)

Cấu trúc so sánh hơn của Adjectives và Adverbs

Cấu trúc so sánh hơn thường sử dụng để so sánh hai người hay vật.

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn là: adjective/adverb + -er.

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài là more + adjective/adverb.

Giới từ/liên từ than được thêm vào để so sánh một người hay vật với người/vật khác.

  • His speech was longer than mine.
  • The damage was more serious than we had thought.
  • You should speak more clearly.

Những cấu trúc so sánh hơn của một số adjectives/adverbs đặc biệt

good/well – better

much/many – more
bad/badly – worse little – less

Adverbs nhấn mạnh cấu trúc so sánh

Adverbs như even, much, still, far, a lot được đặt trước cấu trúc so sánh của adjectives/adverbs để nhấn mạnh ý so sánh.

The marketing strategy is much better than we expected.

Cấu trúc so sánh hơn nhất của Adjectives và Adverbs

  • Cấu trúc so sánh hơn nhất thường sử dụng để so sánh nhiều hơn hai người hay vật.
  • Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn là: adjective/adverb + -est.
  • Cấu trúc so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài là most + adjective/adverb.

Mạo từ the là bắt buộc trong cấu trúc so sánh này.

This store has the widest selection of CDs in the town.

Dream Co. is the most important client.

The company produces the best cellular phone in the world.

Những cấu trúc so sánh hơn nhất của một số adjectives/adverbs đặc biệt

good/well – best

much/many – most
bad/badly – worst little – least

Những cách diễn đạt thông thường của dạng so sánh hơn nhất

at best

at most
at the latest at least

Các cách diễn đạt thường gặp của các dạng so sánh

Structures Meanings
not as/so + adjective/adverb + as diễn tả rằng hai người hay vật là không giống nhau ở phương diện nào đó.
The + dạng so sánh hơn, the + dạng so sánh hơn. diễn tả hai thứ thay đổi theo cùng mức độ.
one of the + dạng so sánh hơn nhất + danh từ số nhiều chỉ người hay vật là một phần của một nhóm mà có điểm tốt nhất ở phương diện nào đó.
the + dạng so sánh hơn nhất + danh từ + subject + have/has +ever + past participle chỉ người hay vật mà có điểm tốt nhất ở phương diện nào đó cho đến bây giờ.

Ví dụ:

  • His suggestion was not so effective as that of the manager.
  • The more we know about the about the problem, the more difficult it becomes.
  • That is one of the most expensive products.
  • This is the biggest automobile factory I have ever seen.