Những chủ điểm ngữ pháp khó trong Part 5 bài thi Toeic

1. Sau động từ(V) điền danh từ(N) làm Tân ngữ(Object) hay Trạng từ ( Adv) Ex : Mr Lopez travels….for business and uses the corporate accounts at hotel as well as car rental agencies A. regular B. regularly C. regularity D. regulate Phân Tích : Câu đã có chủ ngữ( Mr Lopez) và động từ( […]

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh – Phần 2

ĐẢO BỘ PHẬN 1. Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường đưa : n/adj./verb/adv lên trước . Child as he is, she knows a great deal. Youngest as he is , he studies best in our class. However tired he is, he continues to work. Again as […]

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh – Phần 1

I. Hiện tượng đảo ngữ Đảo ngữ trong Tiếng Anh thường được dùng với dụng ý nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được đề cập tới trong câu. II. Phân loại – Đảo toàn bộ: đưa cả bộ phận vị ngữ lên trước chủ ngữ . Here comes the […]

Mệnh đề danh từ là gì và có chức năng như thế nào

Mệnh đề danh từ là gì ??? Mệnh đề danh từ là một mệnh đề phụ thuộc mà bao gồm một lien tu kết hợp subordinating được theo sau bởi một menh de và thực hiện một chức năng danh tu. Mệnh đề danh từ thực hiện chín chức năng ngữ pháp trong ngữ pháp […]

Tất cả về tính từ ghép ( Compound Adj )

Tính từ ghép chỉ được dùng như bổ ngữ trước danh từ. Tính từ ghép được thành lập theo nhiều cách. 1. TÍNH TỪ + DANH TỪ + -ED: CÓ NGHĨA LÀ “CÓ” Ví dụ: Grey-haired (có tóc xám-tóc bạc) One-eyed (có một mắt) Strong-minded (có tinh thần mạnh mẽ) Slow-witted (chậm hiểu) Right-angled (có […]