Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh – Phần 2

ĐẢO BỘ PHẬN 1. Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường đưa : n/adj./verb/adv lên trước . Child as he is, she knows a great deal. Youngest as he is , he studies best in our class. However tired he is, he continues to work. Again as […]

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh – Phần 1

I. Hiện tượng đảo ngữ Đảo ngữ trong Tiếng Anh thường được dùng với dụng ý nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được đề cập tới trong câu. II. Phân loại – Đảo toàn bộ: đưa cả bộ phận vị ngữ lên trước chủ ngữ . Here comes the […]

 
 
Trợ Giúp Qua Facebook
Xem tất cả