Những chủ điểm ngữ pháp khó trong Part 5 bài thi Toeic

1. Sau động từ(V) điền danh từ(N) làm Tân ngữ(Object) hay Trạng từ ( Adv) Ex : Mr Lopez travels….for business and uses the corporate accounts at hotel as well as car rental agencies A. regular B. regularly C. regularity D. regulate Phân Tích : Câu đã có chủ ngữ( Mr Lopez) và động từ( […]

Mệnh đề danh từ là gì và có chức năng như thế nào

Mệnh đề danh từ là gì ??? Mệnh đề danh từ là một mệnh đề phụ thuộc mà bao gồm một lien tu kết hợp subordinating được theo sau bởi một menh de và thực hiện một chức năng danh tu. Mệnh đề danh từ thực hiện chín chức năng ngữ pháp trong ngữ pháp […]

Tất cả về tính từ ghép ( Compound Adj )

Tính từ ghép chỉ được dùng như bổ ngữ trước danh từ. Tính từ ghép được thành lập theo nhiều cách. 1. TÍNH TỪ + DANH TỪ + -ED: CÓ NGHĨA LÀ “CÓ” Ví dụ: Grey-haired (có tóc xám-tóc bạc) One-eyed (có một mắt) Strong-minded (có tinh thần mạnh mẽ) Slow-witted (chậm hiểu) Right-angled (có […]