Những chủ điểm ngữ pháp khó trong Part 5 bài thi Toeic

1. Sau động từ(V) điền danh từ(N) làm Tân ngữ(Object) hay Trạng từ ( Adv)

Ex : Mr Lopez travels….for business and uses the corporate accounts at hotel as well as car rental agencies
A. regular
B. regularly
C. regularity
D. regulate
Phân Tích : Câu đã có chủ ngữ( Mr Lopez) và động từ( travels)
vậy sau chỗ trống ta có thể điền đáp án C 1 Noun danh từ để làm tân ngữ cho động từ hoặc ta có thể điền 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ
=> Phương pháp để làm đúng 100% : Ta dịch nếu là trạng từ ta dịch “1 cách gì đó” , còn nếu là danh từ ta dịch là “sự gì đó” cái nào hợp nghĩa ta chọn
Áp dụng cho câu trên :
+ Regularly  : 1 cách thường xuyên, đều đặn
+ Regularity : sự đều đặn
Dịch thử: ông Lopez đi công tác 1 cách thường xuyên hợp nghĩa hơn là đi lại sự đều đặn
=> Ta chọn trạng từ trong trường hợp này
Dịch: ông Lopez đi công tác 1 cách thường xuyên và sử dụng những tài khoản của công ty tại các khách sạn cũng như những đại lý thuê xe oto
Bài Tập Áp Dụng

NoBài Tập Áp DụngKey + Giải Thích
1Please show ……… for fellow passengers on the train by turning of your mobile phones.

A. Considerate

B. Consideration

C. Consider

D. Considerately

Please + V-infinitive( show)

nên ta có thể điền adv or N đứng sau để bỏ nghĩa cho nó

Consideration: sự quan tâm

considerately: 1 cách chu đáo, thận trọng

Dịch: hãy bày tỏ sự quan tâm tới những hành khách đồng hành cùng bạn trên chuyến tàu bằng cách tắt các điện thoại di động của bạn

=> B hợp nghĩa

2To improve the appeal of its products, Natron usually hold …… among its employees for creative proposals.

A. Competing

B. Competitively

C. Compete

D. Competitions

Mệnh đề sau dấu phẩy có S( Natron) adv( usually) V( hold)

nên ta điền 1 N đứng sau làm Tân ngữ bổ nghĩa cho V
loại trường hợp Adv đứng sau bổ nghĩa cho V vì phía trước đã có rồi

Dịch: để cải thiện sự thu hút cho sản phẩm, Natron thường xuyên tổ chức những cuộc thi cho các nhân viên để tìm những đè xuất sáng tạo

3The new management recognized ………….the importance of this business decision

A. prompt

B. promptness

C. promptly

D. prompter

Tương tự câu trên

sau V(recognized)

ta phân vân giữa adv và các N(ness) và N( er)

nhưng các N không hợp nghĩa nên ta chọn adv bổ nghĩa cho V

Dịch: ban quản lý mới đã ghi nhận  cách nhanh chóng tầm quan trọng của quyết định kinh doanh này

4The CEO had left ……………. for his employees to follow when he is out of town attend the convention.

A. Instructionally

B. Instructing

C. Instructions

D. Instructional

Sau V( had left) có thể điền adv or N bổ nghĩa

nhưng N hợp nghĩa hơn nên chọn C

instructionally(adv) : 1 cách hướng dẫn

instructions(N): những hướng dẫn

Dịch: CEO đã để lại những hướng dẫn cho các nhân viên của anh tuân theo khi anh ấy ra ngoài tham dự hội thảo

2. Trạng từ + Tính từ + Danh từ (Adv Adj N) hay Tính từ + Tính từ + Danh từ (Adj Adj N) ?

Ví DụPhân Tích
1. Mr Lee bought an…. large house in downtown
A. extremely
B. extreme
Ta chọn A 1 adv
theo ngữ pháp thì A và B đều đúng ngữ pháp
nhưng nếu điền Adv Adj N thì lưu ý: Adv sẽ bổ nghĩa cho Adj & nó không bổ nghĩa cho N
câu trên thì ta điền extremely( vô cùng) bổ nghĩa cho large( lớn: adj)
Dịch: ông lee đã mua 11 căn nhà vô cùng lớn ở trung tâm thành phố
2. Mr Lee is a ……financial expert
A. professional
B. professionally
C. profession
D. professions
Sau có financial(adj) và N( expert)
nên ta có thể điền adv or adj ở chố trống đều hợp ngữ pháp
Lưu ý: nếu điền Adv Adj N thì Adv bổ nghĩa cho Adj và Adj bổ nghĩa cho N
vs câu này nếu ta điền Adv thì câu sẽ sai
vì khi điền Adv vào professionally financial: tài chính chuyên nghiệp => không hợp nghĩa
mà ta thấy professional…expert: chuyên gia chuyên nghiệp mới hợp nghĩa
nên ta điền adj trong câu này vs cấu trúc Adj Adj N( 2 adj cùng bổ nghĩa cho 1 N)
Dịch: ông Lee là 1 chuyên gia tài chính chuyên nghiệp

Comments