Từ vựng TOEIC – chuyện nhỏ ấy mà

Học từ vựng tiếng anh nhiều khi khiến bạn thấy “khoai” và đau đầu, nhất là khi nhìn vào bài học (đề thi) thấy đâu cũng là những từ vựng xa lạ hoặc nếu có biết nghĩa một từ bất kì nào đó thì dịch câu lại không “ăn nhập” gì. Bạn không biết bắt đầu học từ đâu, học từ vựng nào cần thiết nhất và phương pháp học thế nào cho hiệu quả ? Các vấn đề đó đang rối như tơ vò trong đầu bạn, rất dễ khiến bạn nói lời “say goodbye” với tiếng anh ngay khi mới mở được cuốn sách ra. BKTOEIC sẽ chỉ ra những vấn đề phổ biến và cách gỡ rối cho các bạn nhé !

Vấn đề 1: Từ loại trong câu hỏi từ vựng cũng quan trọng

 • Tiếng anh có nhiều loại từ được phát sinh ra từ một từ gốc. Tại sao chúng không có chung một dạng từ mà lại phát sinh ra nhiều hình thái khác nhau như danh từ, tính từ, động từ hoặc trạng từ ?

Đôi khi các bạn biết hết nghĩa của từ nhưng không thể xác định từ đó thuộc từ gì. Tương tự vậy, đôi khi trong làm bài thi các bạn không nhớ hết được cách viết của từ ở một hình thái khác nên đã bị mất điểm.

 • Cách giải quyết:

–   Việc học từ vựng là cần thiết. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả thì cần nắm được từ gốc, mà từ đó sinh ra nhiều từ khác.

Ví dụ: Khi học động từ “consider”, ta có:

Consider (v): xem xét, cân nhắc.

Nhưng đó không phải đã xong, bạn cần học tất cả “family word” (họ từ) của “consider”

(1) danh động từ: consider-ing

(2) consideration (n) sự suy xét, sự cân nhắc

Take into consideration

(3) considerable (adj) đáng kể, to tát

Through considereable efforts

(4) Considerate (adj) chu đáo, quan tâm đến người khác

Be considerate of others

–   Hình thức câu hỏi có nội dung tương ứng với phân biệt từ loại trong ngữ pháp.

– Cần nắm vững cấu trúc câu cơ bản : S+V+O để xác định câu trả lời cho câu hỏi chọn từ loại thích hợp điền vào chỗ trống

– Cách phải trả lời như thế nào?

 • Trường hợp đáp án lựa chọn bao gồm nhiều loại từ khác nhau

+ Xác định từ loại của từ cần điền vào chỗ trống, nghĩa là đầu tiên phải nắm vững được cấu trúc câu

+ Tìm trong các đáp án có sẵn phía dưới và chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống

Ví dụ: “The company adopted an ……….. marketing strategy

(A) Aggressively

(B) Aggression

(C) Aggressive

(D) Aggress

Xem xét câu hỏi đã cho ta biết các đáp án cho sẵn bao gồm các các từ loại khác nhau phát sinh từ động từ “aggress”. Từ loại cần điền đứng giữa mạo từ “an” và danh từ “maketing strategy”, vậy từ cần điền chỉ có thể là tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Do đó, cần chọn 1 tính từ để điền vào chỗ trống: (A) là trạng từ, (B) là danh từ và (D) là động từ. Vậy chỉ còn (C) tính từ là đáp án đúng.

Bạn có thể ứng dụng những phần kiến thức ở trên cho bài tập nhỏ dưới đây:

 1. Ms. Lee has the highest……………….. record

(A) attendance (n) việc tham dự

(B) attend (v) tham dự

(C) attendee (n) người tham dự

 1. We don’t ……………… responsibilities for personel belongings

(A) accept (v) chấp nhận

(B) acceptance (n) sự chấp nhận

 1. You need to submit the figure ………….. a supervisor
 2. submit (v) đệ trình
 3. submission (n) việc đệ trình

Vấn đề 2:   Hãy chú ý các từ vựng có cùng loại từ

 • Dù các bạn đã khá chăm chỉ học thuộc từ vựng nhưng chỉ với các từ được học và chỉ xem câu hỏi thì bài thi đó khó đạt được điểm số cao. Bởi vì đôi khi các bạn biết một từ nhưng những thành ngữ có mặt từ đó lại mang nghĩa khác, nên bạn cũng không thể trả lời các câu hỏi.

Biết từ nhưng không dịch được? Biết được câu hỏi về điều gì nhưng không biết tiếp theo sẽ nói về điều gì?

 • Cách giải quyết: từ vựng thường có các từ hay đi kèm với nó. Do vậy, các bạn cũng cần phải biết xem xét nghĩa chung của cả một cụm từ. Điều này có thể giúp cải thiện số điểm trong bài thi của bạn đó !

Ví dụ: Khi học danh từ “contract” ta có:

Contract (n): hợp đồng

Đừng chỉ dừng lại ở 1 từ này, các bạn hãy học thêm cả những từ hay đi cùng nữa nhé:

Contract (n) hợp đồng (= agreement)

Sign a contract: ký hợp đồng

Renew a contract: gia hạn hợp đồng

Terminate an agrrement: chấm dứt hợp đồng

 • Hình thức câu hỏi có đáp án bao gồm các từ khác nhau về cách viết nhưng cùng loại từ với nhau: Đây là loại câu hỏi có đáp án bao gồm các từ vựng có cùng loại từ và yêu cầu chọn từ thích hợp nhất
 • Nếu như vậy phải trả lời thế nào: Hãy dịch câu để hiểu ý nghĩa cơ bản của từ rồi chọn từ phù hợp với nghĩa của toàn bộ câu.

Ví dụ: The president was advised to take a rest for the …………. of the week

(A) reminder

(B) resistance

(C) remainder

(D) remembarance

Xem các câu trả lời đã cho thì thấy những từ này có cùng loại từ với nhau. Do đó ta cần phải dịch nghĩa từng câu trả lời để hiểu ý nghĩa của từ

Nghĩa của câu hỏi là: trong thời gian còn lại của tuần đó” nên phải chọn danh từ “remainder” có nghĩa là phần còn lại. Đáp án đúng (C)

Bạn có thể ứng dụng những phần kiến thức ở trên cho bài tập nhỏ dưới đây:

 1. We have to improve staff…………

(A) product (n) sản phẩm

(B) produce (n) sản xuất sản phẩm

(C) production (n) sự sản xuất

(D) productivity (n) năng suất

(E) productive (adj) có năng suất, hữu ich

 1. Our products guarantee customer……………

(A) satisfy (v) làm hài lòng, thỏa mãn

(B) satisfaction (n) sự hài lòng

(C) satisfied (adj) hài lòng

 1. The art center has………. many tourists

(A) attract (v) thu hút

(B) attractive (adj) thu hút, hấp dẫn

(C) attraction (n) sự hấp dẫn

Vấn đề 3: Chú ý những từ đồng nghĩa

 • Đối với những bạn đã lâu không luyện tập tiếng anh hoặc những bạn mới bắt đầu học TOEIC sẽ gặp khó khăn với phần từ vựng trong TOEIC. Và chính phần từ vựng là phần khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn trong bài thi. Bạn biết câu hỏi nhưng không biết dịch sao cho chính xác? Bạn dịch câu hỏi được nhưng lại không biết dịch câu trả lời? Câu hỏi dễ nhưng dịch không chính xác nên bị mất điểm?
 • Cách giải quyết: Hãy bắt đầu học TOEIC từ việc làm quen với những từ vựng cơ bản nhất. Trong câu hỏi từ vựng TOEIC, dạng câu hỏi khó nhất chính là câu hỏi lựa chọn thích hợp nhất trong số những từ có nghĩa tương tự nhau. Thường thì những câu hỏi này có độ khó rất cao

Ví dụ: Khi học động từ “tell” ta có:

Tell (v) nói

Bạn có thể học mở rộng ra thêm:

Tell A   B: nói cho A về B

Speak to A: nói chuyện với A

Say B (to A): nói B với A

Tuy cả 3 động từ trên đều có nghĩa là “nói” nhưng tùy theo động từ mà có cấu trúc khác nhau

 • Hình thức câu hỏi: là dạng câu hỏi phân biệt các từ có nghĩa tương phản nhau và có độ khó cao

Cách trả lời: Phải học lần lượt nghĩa các từ cũng được sử dụng trong câu. Hãy chú ý học những từ cơ bản nhất, sử dụng thường xuyên nhất và phân biệt các từ có ý nghĩa giống nhau.

Ví dụ: Please remember that the total amount does not include shipping………………

(A) prices

(B) charges

(C) fines

(D) tariff

Các từ trong đáp án cho sẵn đều có nghĩa là chí phí và giá cả

Nghĩa của câu hỏi là “chi phí vận chuyển” và từ cũng phải đi cùng với từ “shipping”. Thông thường, khi học từ vựng nếu bạn chỉ học riêng từ “shipping” và “charge” thì khó trả lời được dạng câu hỏi này. Vì vậy tốt nhất ghi nhớ nghĩa cả cụm từ “shipping charge” (chi phí vận chuyển). Đáp án đúng (B)

Bạn có thể ứng dụng những phần kiến thức ở trên cho bài tập nhỏ dưới đây:

 1. HJ Motors has introduced an ………… new sport car

(A) impressive (adj) ấn tượng

(B) impress (v) gây ấn tượng

(C) impression (n) ấn tượng

 1. All team leaders…………… report to the direction

(A) directly (adv) một cách trực tiếp

(B) direct (v) quản lý

(C) direction (n) phương hướng

Các bạn thấy mình đang gặp vấn đề nào trong số những vấn đề ở trên vậy. Hãy thử áp dụng những cách giải quyết trên nhé! Hoặc nếu bạn có những kinh nghiệm hữu ích thì hãy chia sẻ với BKTOEIC cùng các bạn khác nữa. Chúc các bạn thành công

Comments